Diamant Japanese Leather Upside Down Fuji B4 Zip Shoulder Briefcase-Dark Blue

฿ 34,189
  • สินค้านี้คือ "สินค้าผลิตตามใบสั่งซื้อ" หลังจากที่ชำระเงินถึงวันที่จะจัดส่งสินค้า จะใช้เวลาประมาณ 25 วันทางการในการผลิตสินค้า (ไม่รวมวันหยุด)
โปรโมชั่นพิเศษ
  • รับส่วนลด 5% สำหรับผู้สั่งซื้อครั้งแรก ภายใน 3 วันนี้เท่านั้น!
  • 【Asia Design】สั่งซื้องานดีไซน์จากแบรนด์ต่างประเทศ ลดค่าจัดส่ง ฿ 120 ทันที เมื่อซื้อครบ ฿ 1,490 เงื่อนไขโปรโมชั่น
  • 11/5-18/5 l ลด ฿70 เมื่อซื้อครบ ฿890, ลด ฿120 เมื่อซื้อครบ 1290 ขึ้นไป!

โปรโมชั่นส่วนลดจริงที่ได้รับ ยึดตามจำนวนส่วนลดที่ปรากฎในรถเข็น

ดูโปรโมชั่นพิเศษอื่น ๆ

ข้อมูลสินค้า

วัสดุสินค้า
หนังแท้
วิธีการผลิตสินค้า
แฮนด์เมด
แหล่งผลิตสินค้า
ญี่ปุ่น
จำนวนในสต๊อก
เหลือเพียง 5 ชิ้น
ความนิยม
  • ถูกชม 479 ครั้ง
  • มี 2 คนถูกใจ
รายละเอียดย่อยของสินค้า
FUJITAKA's [Diamant] series is a tailored design based on the concept of "upside-down Fuji". A convenient B4 size briefcase for carrying many items! The purely Japanese-made leather developed by us is carefully tanned by Japan's top tanne

เกี่ยวกับสตูดิโอ

FUJITAKA

ไต้หวัน
เรทการตอบกลับ:
100%
การตอบกล้บ:
1 - 3 วัน
เตรียมการจัดส่ง:
มากกว่า 7 วัน
Diamant Japanese Leather Upside Down Fuji B4 Zip Shoulder Briefcase-Dark Blue

รายละเอียดสินค้า

FUJITAKA Diamant Japanese Leather "Fuji Upside Down" B4 Zip Shoulder Briefcase レ ザ ー ビ ジ ネ ス ネ ッ グ B4 デ ィ ア マ ン No.621503 Product desciption: FUJITAKA's [Diamant] series is a tailored design based on the concept of "upside-down Fuji". A convenient B4 size briefcase for carrying many items! The purely Japanese-made leather developed by us is carefully tanned by Japan's top tanners. フ ジ タ カ の [デ ィ ア マ ン] は 「さ さ Fuji」 を イ メ ー ジ し た カ ッ テ ィ ン グ デ ザ イ ン が 特 徴 の シ リ ー ズ.サ 物 の 多 い 时 に も 活 す る B4 サ イ ズ の ビ ジ ネ ス バ ッ グ で す.オ リ ジ ナ ル で Open pure domestic domestic ザ ザ を the highest peak of domestic tanning and で ン で ー で 丁宁 に じ っ く り と つ く り 込 ま れ て い ま す. **Details:** ● Open mezzanine x2 ● Three-dimensional mezzanine x2 ● Zip pocket ● pen bag ● Adjustable buckle interlayer ● There is a mezzanine outside the buckle mezzanine Weight: 1400g Dimensions: 42 x 31 x 10 cm Material: Cowhide Origin: Japan Handle: 10 cm Strap: 94 to 108 cm long, 2.5 cm wide (with shoulder rest) **Conceptual design "Fuji upside down"** `` Reverse Fuji '' が イ メ ー ジ デ ザ イ ン The design concept comes from Mount Fuji's "Upside-down Fuji" and is also the origin of the brand name. The beautiful lines that spread down the top of Mount Fuji are still deeply rooted in the hearts of Japanese people today. Seeing this picture can extend a variety of arts in various fields. The haunted landscape created by nature is reproduced on the bag by craftsmen. After cutting the leather, carefully grind it and apply side oil multiple times to make the cut surface perfect. These projects are handmade by staff and take a lot of time, so they cannot be mass produced. This model can hold B4 files and comes with a strap. The compartment can be freely adjusted according to the size of the storage. ※ For the color matching part, dark blue / black x dark blue is a pretty textured hue. The dark blue style is integrated with leather using dark blue stitching. Black x dark blue is black leather with dark blue leather on the top cover and sideways with gray stitching. The origin of the name こ れ は ブ ラ ン で も あ る の Fujiyama の さ ー ジ し た デ ザ イ ン で す. See the top of the mountain, the beautiful edge of the mountain, the ridge line of the past, the heart of the Japanese, and the detachment of the Japanese, and the posture of the multi-faced brute. Naturally made り 出 す 美 し い そ の 景 観 を staff technology, 鞄 に manifestation.カ ッ テ ィ ン グ し た の の 裁 面 は は 丁丁 に 磨 き 、 何 度 も ニ ス を 涂 り あ げ て 切 り 目 を 仕 上 げ て い ま す.す る こ と の で き な い for mass production, が 人 う 行 う 大 変 手 间 の か か る 工程 で す.书 の お 鞄 は B4 サ イ ズ の 书 类 に 対 応, ま た シ ョ ル ダ ー ベ ル ト も 付 属 し ま す.仕切 り は 动 タ イ プ で Storage す る 物 に よ っ て 使 い 分 け が Maybe. ※ お 色 目 に つ き ま し て, コ ン / ク ロ x コ ン に つ き ま し て は are very suffocating え 目 な カ ラ ー リ ン グ と な っ て お り ま す.コ ン に つ ク に 色 の 皮 の コ ン 色 の ス テ ッ チ, ク ロ x コ ン に つ き ま し て は The bottom of the body が ク ロ 色 の 革, the upper part and the upper part and ン コ ン 色 の 皮 で レ ー と チ は グ. https://d2qxgbbjxepy0s.cloudfront.net/fujitaka/bag/621503/1.jpg **Japanese leather** Pure domestic production https://d2qxgbbjxepy0s.cloudfront.net/fujitaka/bag/621503/2.jpeg The leather used in the Diamant series is an original cowhide developed for this series. Only select Japanese high-quality raw leather, made by tanners with the highest Japanese tanning technology. The Japanese staffs who have traditional Italian hand-made methods fully utilize the advantages of the technologies of each country and become a unique tanning method. Put the leather and tanning agent in a tanning turning process called taiko drum, and complete tanning at a slower speed than usual. Reducing the rotation speed will take more labor, time and cost than usual. It is an indispensable part to show the most needed performance of the Diamant series. Then carefully apply oil and dye a textured tone. The whole is lightly embossed, showing a sense of refinement and elegance. This design can show the natural beauty and high quality of the original leather. デ ィ ア マ ン に uses さ れ て い る レ ザ ー は, こ の シ リ ー ズ の ズ for に 开 発 し た オ リ ジ ナ ル cow leather. Original skin selection of domestic top quality selection, domestic production of tanning, the highest peak and で つ く り 込 ん ナ い ま す. The system's manufacturing method of な イ タ リ ア の を 伝 is inherited from Japan's professional staff, the country's long-standing technical expertise, and the maximum limit of live production methods, and the tanning line.タ イ コ と ば れ る ド ば れ る ド ラ ム に Leather and tanning are invested in the recovery engineering, the deep and deep か い と こ ろ ま で penetrated into the dimensional, usually the number and tanning. The number of times and the usual times of the number of times and the number of hands, time, and cost, and the shape of ォ ア デ ィ ン の フ ォ ル ム を are the most も ふ さ わ し い, コ シ, and the holding is not owed.そ の 后, オ イ ル を 丁宁 に 涂 り 込 み, 深 み の あ る 色 で で 上 上 い げ て. The overall performance of に 施 さ れ た 浅 い 型 型, 繊 细 繊 and 上品 さ を.元 の 皮 が 自然 の ま ま で も 美 し く 上 质 な も の だ か ら こ そ 、 映 え る デ ザ イ ン で す. **A pack of Japanese extreme technology** の の を 诘 め 込 ん を 诘 め 込 https://d2qxgbbjxepy0s.cloudfront.net/fujitaka/bag/621503/3.jpeg **Every detail is made in Japan!** The staff engraved the FUJITAKA brand symbol on the metal decorative buckle, used detailed lines to depict the eagle, Mount Fuji and the text, and set the decorative buckle in the center of the package body. 细 か な パ ー ツ 1 つ 1 つ に も 全 て homemade を Use し て い ま す.フ ジ タ カ の ト レ ー ド マ ー ク で も あ る 山 山 に 鹰 が and ま っ て い る ア イ コ ン は 金 は は 人 が そ の 小 さ な 枠 に 繊 细 で ラ イ ン で eagle and the Mount Fuji, the character を 入 れ, the center of the body に い て bury め 込 ん で い ま す **Handle accessories** Hankur Kann At the connection between the handle and the body, homemade accessories with the FUJITAKA brand name engraved on the side are used. The Japanese staff carefully grinded the sanctioned cut surface, and repeatedly applied the side oil grinding to make the cut surface smooth and perfect. ハ ン ド ル と 体 を 系 を カ ン 金 具 の 片面 に も FUJITAKA の ブ ラ ン ド ロ ゴ が 刻印 さ れ た オ リ ジ ナ ル の 金 具 を Used. The worker が 丁宁 に cuts the cross section を 磨 き, slippery ら か に し て か ら の も を ス を を っ て 上 げ た 美 し い 切 り 目 も charm で す. **Adjustable mezzanine** Movable Cut https://d2qxgbbjxepy0s.cloudfront.net/fujitaka/bag/621503/4.jpg Double handles with a sense of stability, and a briefcase that can hold B4 documents. There are open mezzanines on the front and back, which can be placed or picked up quickly. There are three-dimensional interlayer, zipper hidden pocket and pencil bag. The multi-layer design makes the bag clean and tidy! It is equipped with a button-type interlayer that can be freely adjusted in thickness, which can put more articles. There are 2 books in the book of stability, and book books in B4 books. Front and back に は あ お り ポ ケ ッ ト が あ り 、 新闻 や 雑 志 や 雑 取 り 出 り い 荷 物 を 入 れ る と convenience で す.内装 は マ チ 付 き ポ ケ ッ ト, フ ァ ス ナ ー ポ ケ ッ ト, ペ ン ペ, し な ど が あ り の 中 を finishing を い デ ザ イ ン と な っ て い ま す.ホ ッ ク で 留 め る movable の 仕切 り が あ り, 荷 物 の 多 さ 大 き さ に 合 わ せ て 定 し て い た だ け ま す. "Upside-down Fuji" as a concept design Made entirely from Japanese leather FUJITAKA Crown Briefcase `` Reverse Fuji '' が イ メ ー ジ デ ザ イ ン Made in China フ ジ タ カ の ビ ジ ネ ス バ ッ グ. https://d2qxgbbjxepy0s.cloudfront.net/fujitaka/bag/621503/5.jpg https://d2qxgbbjxepy0s.cloudfront.net/fujitaka/bag/621503/6.jpg

ค่าจัดส่งและรายละเอียดอื่นๆ

วิธีชำระเงิน
บัตรเครดิต/เดบิด, อินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้ง/โมบายแบงค์กิ้ง, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตู้เอทีเอ็ม, เคาน์เตอร์ธนาคาร, PayPal, Alipay
การคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
อ่านรายละเอียดการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า
ป้ายกำกับ
手工植鞣皮限量款

คะแนนรีวิว

ดูรีวิวทั้งหมด 5