เพราะความรักในการวาดภาพและเจ้าเหมียว ..จึงมาเป็นแบรนด์ CAT SOUP

       ไม่ว่าใครก็ปฏิเสธไม่ได้ถึงความน่ารักของเจ้าเหมียวที่มาครองใจมนุษย์อย่างเรา  วันนี้ทีมงาน Pinkoi ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณมนและคุณทัชจากแบรนด์ Cat Soup 
      จากความรักในตัวน้องแมว ความชอบในการวาดภาพ และการทำเสื้อผ้าใส่เองของดีไซเนอร์ทั้งสองคน กลายเป็นเป็นจุดกำเนิดของแบรนด์เสื้อผ้าสุดน่ารัก ที่ทุกชิ้นงานจะมีเจ้าเหมียวตัวน้อย มาเป็นส่วนร่วมในเรื่องราวชีวิตประจำวันของมนุษย์

- CAT SOUP | Cat Folk Band T-shirt -

 

(1) จุดเริ่มต้นของแบรนด์

 

c u t e   +   c a t   +   c a s u a l .

          :: ตั้งแต่แรกแค่มีความคิดว่าเราชอบวาดรูปอยู่แล้ว และอยากทำเสื้อผ้าใส่เอง เราเลยเริ่มต้นด้วยการทำเสื้อยืด print ลายที่เราวาดเอง แต่มนกับทัชเป็นคนชอบแมวมาก  ใน illustration เกือบทุกภาพก็เลยมีแมวเป็นหลัก ทำไปทำมาเลยตัดสินใจว่าควรเปลี่ยนชื่อแบรนด์เป็นชื่อที่จำง่ายและสื่อถึงผลงานที่ทำมากขึ้น

- CAT SOUP | Afernoon Tea T-shirt -


(2) ความพิเศษของ CAT SOUP 

 

เ สื้ อ ผ้ า ที่ ผู้ ห ญิ ง แ ท บ ทุ ก ไ ซ ส์ ส า ม า ร ถ ใ ส่ ไ ด้ . .
ด้ ว ย ล า ย ปั ก ที่ บ อ ก เ ล่ า เ รื่ อ ง ร า ว ข อ ง แ ม ว ตั ว น้ อ ย

 

:: คิดว่าน่าจะเป็นลายแต่ละลายที่เราวาด บางทีเราก็จะวาดให้แมวมีพฤติกรรมคล้ายกับมนุษย์ทั่วไป และเนื่องจากเสื้อผ้าของเราเป็น free size ทั้งหมด ทำให้ผู้หญิงแทบทุกไซส์สามารถใส่ได้ โดยไม่ต้องสนใจว่าจะเป็นไซส์ S M หรือ L

 

(3) ที่มาของแรงบันดาลใจในการคิดชิ้นงาน

 

เอามาจากชีวิตประจำวันของเราเอง 
ทั้ ง ภ า พ ย น ต ร์  ด น ต รี  ง า น ศิ ล ป ะ   ร ว ม ถึ ง ก า ร เ ดิ น ท า ง . .


(4) สถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มีผลกับการทำงานออกแบบอย่างไร ? 

 

W o r k f r o m h o m e . .


:: ไม่มีผลกับการออกแบบเท่าไหร่ เพราะปกติก็ทำงานที่บ้านอยู่แล้ว เพียงแต่จะไม่ค่อยได้ออกไปหาแรงบันดาลใจจากโลกข้างนอกเหมือนเมื่อก่อน


(5) รู้จัก PINKOI ได้อย่างไร ?


:: รู้จักเพราะมีทีมงานมาแนะนำตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้ว ตอนแรกที่ลองเข้ามาดูเว็บก็สนใจ แต่ยังไม่มีประสบการณ์ในการส่งออกทำให้ไม่กล้าเปิดสตูดิโอในทันที พอเก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆ จึงตัดสินใจเปิดสตูดิโอใน Pinkoi

(6) 3 คำ ให้ PINKOI


กำ  ลั ง  ใ จ ❤   ❤


(7) ประสบการณ์ที่ผ่านมากับการทำแบรนด์ มี moment ไหนที่ประทับใจที่สุด 

 

ต อ น ไ ด้ ไ ป อ อ ก ง า น  P i n k o i M a r k e t . . . 


:: ตอนได้ไปออกงาน Pinkoi Market และได้เจอกับลูกค้าที่ตั้งใจมาหา มีทั้งคนที่เอาของขวัญมาให้ เขียนจดหมายมาให้ พร้อมทั้งให้กำลังใจในการออกแบบผลงาน ทั้งๆ ที่ไม่เคยเจอกันมาก่อน และประทับใจทุกครั้งที่ได้รับ review จากลูกค้าหลายๆ คน ที่ตั้งใจถ่ายรูปและพิมพ์ข้อความมาให้เราอ่าน(8) ข้อคิดในการทำงาน ทำแบรนด์ ฝากถึงนักออกแบบรุ่นใหม่

 

ห า ก รั ก ใ น สิ่ ง ที่ ทำ อ ยู่ จ ริ ง ๆ  
ยั ง ไ ง ผ ล มั น จ ะ ต้ อ ง อ อ ก ม า ดี อ ย่ า ง แ น่ น อ น . .


:: ตอนนี้เราอาจจะยังไม่อยู่ในจุดที่สามารถสอนใครๆ ได้ คงมีแต่อยากให้กำลังใจว่า หากรักในสิ่งที่ทำอยู่จริงๆ ยังไงผลมันจะต้องออกมาดีอย่างแน่นอน

- CAT SOUP | Polish Linen Gathered dress -

 

การที่เราทำงานหรืออยู่กับสิ่งที่เรารัก ทำให้เราสามารถทำทุกอย่างออกมาได้ดีจริงๆ
นอกจากจะได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้ว ชีวิตเรายังมีความสุขเพิ่มขึ้นด้วย
..วันนี้ทีมงาน Pinkoi ต้องขอขอบคุณ คุณมนและคุณทัชมากๆ ที่ให้เราได้สัมภาษณ์มา ณ ที่นี้ค่ะ

- ทีมงาน Pinkoi -

 

ประเภทบันทึกดีไซน์ :โทรโข่ง Pinkoi

หากทีมงานฝ่ายวารสารศาสตร์ของ Pinkoi ได้ระบุถึงผลงานต่างๆ (เช่น ในงานแปลหรือเพื่อการอ้างอิง) จาก บล็อกเกอร์ ดีไซเนอร์ หรือผู้บันทึก เราจะระบุที่มาของแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนด้วยลิงค์ของผลงานต้นฉบับ หากคุณพบเจอว่า Pinkoi ได้ใช้แหล่งข้อมูลที่มีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้องโดยไม่เจตนา เราจะรีบทำการแก้ไขเมื่อได้รับการแจ้งเตือน หากคุณอยากจะนำผลงานของ Pinkoi ไปใช้ (ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อธุรกิจการตลาด) กรุณาทำตามกฎเกณฑ์ด้านล่าง :

  1. ระบุแหล่งที่มาในรูปแบบ Pinkoi.com และตามด้วยลิงค์ของผลงานต้นฉบับ
  2. ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับผลงานดั้งเดิม เช่น คำสับ รูปภาพ วีดีโอ หรือ logo
อ่านรายละเอียดของ « หลักจริยธรรม »