เรื่องราวความสำเร็จอันเรียบง่ายของแบรนด์ WhiteOakFactory

 

L e s s   &   s i m p l i c i t y ,   M o r e   s t y l e .

ดี ไ ซ น์ ที่ ส ะ ท้ อ น ค ว า ม เ รี ย บ ง่ า ย ข อ ง ชี วิ ต .

 

         โลกนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แรงดึงดูดได้โน้มนำเราและทุกสิ่งเข้าสู่วิถีแห่งความเรียบง่าย หรือ minimalism ทุกอย่างที่ถูกเหลือทิ้งไว้จะมีแต่สิ่งที่สำคัญต่อชีวิตจริงๆ เท่านั้น 

 

         การออกแบบก็เช่นกัน ...ความเรียบง่ายและชัดเจน มีการแสดงสัจจะของวัสดุอย่างตรงไปตรงมา ไม่ซับซ้อน แต่ต้องเนี้ยบและดูดีโดยมีการลงมือทำอย่างพิถีพิถัน และมีการใช้โทนสีอบอุ่นเพื่อให้ mix&match ง่าย ซึ่งหลักการเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบของแบรนด์ Whiteoak factory ที่เราจะมาสัมภาษณ์กันในวันนี้

 

        วันนี้ Pinkoi จะพาทุกคนไปรู้จักกับคุณโอปอ (Opal Mahavana) และ คุณแพรว (Koranis Nettayanuwat) สองสาวดีไซเนอร์ที่ใช้หลักการ “Less & simplicity, More style.” ออกแบบด้วยความรัก พิถีพิถัน และใส่ใจกับทุกชิ้นงาน โดยใช้วัสดุที่มีคุณภาพในการผลิต ในราคาและรูปแบบที่ทุกคนสามารถจับต้องได้กันค่ะ :)

 

 - Bold Bucket bag by WHITEOAKFACTORY -

 

(1) จุดเริ่มต้นของ WHITEOAKFACTORY คืออะไร

  

มี ค ว า ม ชื่ น ช อ บ ใ น ก า ร ทำ ก ร ะ เ ป๋ า
ตั้ ง แ ต่ ส มั ย เ รี ย น อ ยู่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย . .

 

         :: ปอชื่นชอบการทำกระเป๋าใช้เองอยู่แล้ว ตั้งแต่สมัยเรียนอยู่มหาลัยค่ะ เลยเริ่มทำขายในงานกิฟท์ (Gift Festival) ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นงานที่มี สินค้าแฮนด์เมดของนักศึกษาสายอาร์ตของศิลปากรค่ะ พอเรียนจบก็เลยเริ่มต้นทำแบรนด์จริงๆจังๆเลย

        :: คุณโอปอได้เล่าไว้ว่า ชื่อของแบรนด์ Whiteoak factory นั้นมาจากการประกอบของคำสองคำ ซึ่งก็คือคำว่า Whiteoak ซึ่งต้องการสื่อให้แบรนด์มีภาพลักษณ์ที่เหมือนไม้โอ๊ค สะท้อนให้เห็นถึงการออกแบบที่เน้นเรียบง่าย และสามารถใช้สอยได้ในทุกๆ โอกาส ..ในส่วนของคำว่า Factory นั้นเป็นการแสดงถึงการให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายออกมา ภายใต้การควบคุมของแบรนด์เอง

 

- Signature tote by WHITEOAKFACTORY -

 

 

(2) ความพิเศษของแบรนด์คืออะไร ?

 

 

ดี ไ ซ น์ ที่ เ รี ย บ ๆ    แ ต่ มี ดี เ ท ล เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษ ณ์   
แ ล ะ เ ป็ น ตั ว เ อ ง

 

          :: ด้วยดีไซน์ที่เรียบๆ แต่มีดีเทลเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ลูกค้าหลายกลุ่มสามารถใช้ได้ โดยปอขึ้นตัวอย่างและสร้างแพทเทิร์นเองทุกแบบ ทำให้แบรนด์เป็นตัวเรามากๆ คิดว่าน่าจะตอบโจทย์ลูกค้าที่มีความต้องการเหมือนๆ กับเราได้ดีค่ะ

 

 

 

 - Denise Shoulder bag by WHITEOAKFACTORY -

 

(3) แรงบันดาลใจในการคิดชิ้นงานแต่ละชิ้น มาจากที่ไหน ?

 

 

เ ริ่ ม จ า ก สิ่ ง ที่ เ ร า อ ย า ก ไ ด้    เ ร า มี ปั ญ ห า อ ะ ไ ร ต อ น นี้

       

        :: ตัวอย่างเช่น Sunglasses chest bag ตอนนั้นปอเริ่มสายตาสั้นต้องพกแว่นตลอด ถ้าไม่อยากให้แว่นเป็นรอยก็ต้องพกกล่องแว่นด้วย แต่ตัวกล่องก็เทอะทะ เลยออกแบบให้ตัวที่ใส่แว่นติดอยู่กับกระเป๋าเลย พอออกมาก็กลายเป็นดีเทลที่เท่ดีค่ะ ลูกค้าก็ชอบเหมือนกัน

 

 

WHITEOAKFACTORY - Sunglasses chest bag

 - Sunglasses chest bag by WHITEOAKFACTORY -

 

 

(4) คิดว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้มีผลกับการทำงานออกแบบมากน้อยเพียงใด ?  ถ้ามี มีผลทำให้การออกแบบของเราเปลี่ยนไปอย่างไร ?

 

 

 

        :: สถานการณ์ตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างในอนาคต การออกแบบของเราก็เหมือนกันค่ะ ต้องดูว่า มีไอเทมอะไร ที่ลูกค้าต้องพกเอาไว้ในกระเป๋า หรือพฤติกรรมอะไรนอกเหนือจากเดิมที่เป็นมา เราจะต้องตอบโจทย์ตรงนั้น ให้ลูกค้าใช้ชีวิตสะดวกขึ้นค่ะ

 

 

- Cubie Shoulder bag by WHITEOAKFACTORY -
 
 
(5) รู้จัก PINKOI ได้อย่างไร ?

       

 

    :: ทีมงาน Pinkoi มาชวนค่ะ ถึงตอนแรกจะยังไม่รู้จัก ..เพราะเป็นหนึ่งในแบรนด์บน Pinkoi ช่วงแรกๆ แต่ก็ประทับใจในความตั้งใจพัฒนาแบรนด์ของ Pinkoi มากๆ เหมือนเป็นทั้งเพื่อนและที่ปรึกษาเลย

 

 
 
(6) ขอ 3 คำให้ PINKOI หน่อยค่ะ
 
 
โ ต   ด้ ว ย   กั น    :D

 

 

- PINKOI Market in Bangkok 2018 -
 

 

(7) ประสบการณ์ที่ผ่านมากับการทำแบรนด์ มี moment ไหนที่ประทับใจที่สุด

 
 
 

        :: ได้ไปออกบูธกับ Pinkoi ในฮ่องกง และไต้หวัน ได้เจอและคุยกับลูกค้าที่เคยอุดหนุนเราจริงๆ บางคนก็สะพายมาด้วย ประทับใจค่ะ  ปกติในประเทศเราเวลาเห็นคนถือก็รู้สึกดีๆ อยู่แล้ว แต่พอไปเจอคนนอกประเทศเราใช้ด้วย ก็รู้สึกว่าประทับใจจริงๆ ที่ Pinkoi ได้ให้โอกาสนี้กับเรา

 

 

- Black Shoulder Ho Bow bag by WHITEOAKFACTORY -

 

(8) ช่วยฝากข้อคิดในการทำงานหรือการทำแบรนด์ ให้นักออกแบบรุ่นใหม่หน่อยค่ะ

 

 

มี ค ว า ม ส ม่ำ เ ส ม อ    ค่ อ ย ๆ  พั ฒ น า กั น ไ ป    
ไ ม่ ห ยุ ด ไ ป ก่ อ น . .

 

          :: อย่างแรกเลยคือ ความสม่ำเสมอ ค่อยๆพัฒนากันไป ไม่หยุดไปก่อน ถ้าเราตั้งใจทำงานและดูแลลูกค้าเอาไว้ โอกาสดีๆ ก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆค่ะ อะไรที่เหมาะกับเราก็คว้าเอาไว้ และอย่าลืมว่าต้องใช้ชีวิตให้สมดุล ออกแบบสินค้าได้ ก็ต้องออกแบบชีวิตเราเองด้วยเหมือนกัน จะได้คิดอะไรดีๆ ออกค่ะ ^^

 

 

- Timmy Multi Safari Cargo Loose Vest Coat by WHITEOAKFACTORY -

 
 
...
PINKOI ขอขอบคุณ คุณโอปอและคุณแพรว แบรนด์ WHITEOAKFACTORY
ที่สละเวลาให้ PINKOI ได้สัมภาษณ์มา ณ ที่นี้ค่ะ 
...
 
ประเภทบันทึกดีไซน์ :โทรโข่ง Pinkoi

หากทีมงานฝ่ายวารสารศาสตร์ของ Pinkoi ได้ระบุถึงผลงานต่างๆ (เช่น ในงานแปลหรือเพื่อการอ้างอิง) จาก บล็อกเกอร์ ดีไซเนอร์ หรือผู้บันทึก เราจะระบุที่มาของแหล่งข้อมูลอย่างชัดเจนด้วยลิงค์ของผลงานต้นฉบับ หากคุณพบเจอว่า Pinkoi ได้ใช้แหล่งข้อมูลที่มีความบกพร่องหรือไม่ถูกต้องโดยไม่เจตนา เราจะรีบทำการแก้ไขเมื่อได้รับการแจ้งเตือน หากคุณอยากจะนำผลงานของ Pinkoi ไปใช้ (ไม่ว่าเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อธุรกิจการตลาด) กรุณาทำตามกฎเกณฑ์ด้านล่าง :

  1. ระบุแหล่งที่มาในรูปแบบ Pinkoi.com และตามด้วยลิงค์ของผลงานต้นฉบับ
  2. ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับผลงานดั้งเดิม เช่น คำสับ รูปภาพ วีดีโอ หรือ logo
อ่านรายละเอียดของ « หลักจริยธรรม »